Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 14 Tháng Tám, 2020

Theo định kỳ, Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland sẽ gửi những cập nhật quan trọng cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng tôi đang hỗ trợ họ.

Posted: August 14th, 2020 1:52 PM

Last Updated: January 20th, 2021 7:49 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn sẵn có. Để biết thông tin về tất cả các chương trình hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi.

Tính đến Thứ Tư, ngày 12 Tháng Tám, khi bản tin này được gửi đi để thông dịch, chúng tôi chưa nhận được hướng dẫn rõ ràng từ chính phủ tiểu bang hoặc liên bang về các hành động mà Tổng Thống Trump thực hiện xung quanh việc tăng cường trợ cấp thất nghiệp và hoãn thuế lương. Khi nhận được thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ chia sẻ trong bản cập nhật email trong tương lai.

Các Lệnh Của Viên Chức Y Tế Quận Alameda được ban hành vào ngày 19 Tháng Bảy vẫn có hiệu lực. Lệnh địa phương chiếm ưu thế ở những khu vực mà chúng có nhiều hạn chế hơn so với Lệnh của Tiểu Bang. Xem Phụ Đính C để thấy những doanh nghiệp và hoạt động được cho phép của Lệnh Quận.

Chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu chung là bảo đảm rằng chúng ta sẽ mở cửa trở lại theo một cung cách an toàn và bền vững cho các doanh nghiệp, nhân viên của họ, và cộng đồng của chúng ta nói chung.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Hãy vào xem trang web Tài Nguyên Hoạch Định cho Doanh Nghiệp Mở Cửa Trở Lại của Thành Phố để biết thông tin mới nhất về các nguồn hỗ trợ cho việc mở cửa trở lại, bao gồm:

Nếu một trong các nhân viên của quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính, xin vui lòng liên lạc với nhóm COVID Workplace tại COVIDWorkplace@acgov.org hoặc gọi số (510) 268-2101 để gửi báo cáo về trường hợp đó và để được hướng dẫn và các bước tiếp theo. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda về tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19. Để tìm hiểu về các địa điểm thử nghiệm COVID-19 tại Oakland, hãy vào xem https://www.oaklandca.gov/resources/how-to-get-tested.

Để giúp Thành Phố đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị và những tài nguyên nào sẽ giúp ích được, xin vui lòng tham gia Cuộc Thăm Dò Về Việc Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi Doanh Nghiệp ngắn gọn của chúng tôi.

Đơn Xin Tiếp Tục Sử Dụng Chỗ Ngoài Trời để Buôn Bán, Ăn Uống

Từ khi Các Đường Phố Linh Động ra mắt vào Tháng Sáu, chúng tôi đã nhận được các đơn xin sau đây:

  • 228 doanh nghiệp đã nộp đơn xin sử dụng Vỉa Hè hoặc Làn Đường Đậu Xe.
  • Có 14 đơn xin đang được cứu xét để Sử Dụng Đường Phố - 6 đơn xin sử dụng chỗ ngồi bên đường, 8 đơn xin sử dụng Đường Phố đóng cửa. Phòng Thương Mại Chinatown đã khởi động việc đóng cửa đường phố hàng tuần của họ vào Thứ Sáu, ngày 7 Tháng Tám.
  • Đã nhận được 8 đơn xin sử dụng Bãi Đậu Xe Tư Nhân hoặc Tài Sản Tư Nhân Khác.
  • 5 doanh nghiệp đã nộp đơn xin sử dụng tài sản Ngoài Trời Thuộc Sở Hữu Của Thành Phố.

Mục tiêu của sáng kiến này là thúc đẩy sự phục hồi kinh tế một cách công bằng bằng cách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà bán lẻ, nhà hàng và các doanh nghiệp được phép khác sử dụng những phần lớn hơn của vỉa hè, làn đường đậu xe và đường phố bằng cách đơn giản hóa các điều kiện cấp phép.

Doanh nghiệp có thể sử dụng chỗ qua lại công cộng để có thêm chỗ ngồi, mở rộng chỗ trưng bày hàng hóa hoặc chỗ cho khách xếp hàng. Chúng tôi cũng miễn thu phí giấy phép. Bước quan trọng là xin giấy phép trước khi quý vị bắt đầu, ngay cả đối với những chỗ ngoài trời thuộc sở hữu tư nhân hoặc cho thuê – bao gồm cả những bãi đậu xe.

Xem hướng dẫn từng bước tại: www.oaklandca.gov/FlexStreets

Hãy giúp chúng tôi thu thập ý kiến của cộng đồng về Sáng Kiến Đường Phố Linh Động. In ra và đăng tải những tờ thông tin cho cuộc thăm dò bằng văn bản tại: https://www.oaklandca.gov/documents/posters-for-flex-streets-text-survey

Thành Phố Tìm Ý Kiến về Các Dự Án Quan Trọng qua Các Cuộc Thăm Dò

Thành phố Oakland đang tìm kiếm các ưu tiên và ý kiến của cộng đồng để xác định và lựa chọn các dự án quan trọng để tài trợ. Các dự án quan trọng sẽ cải thiện và duy trì các cơ sở công cộng và cơ sở hạ tầng của Oakland. Các dự án này có thể bao gồm từ việc khôi phục các trạm cứu hỏa cũ kỹ đến việc sửa chữa những đường phố hư hỏng đến việc xây dựng các trung tâm giải trí mới. Trong những tuần sắp tới, Thành Phố Oakland sẽ làm việc nhắm vào chu kỳ Dự Án Cải Thiện Quan Trọng tiếp theo của chúng ta và tiến trình cho Năm Tài Khóa 2021-2023. Để tham gia, hãy lên mạng và vào https://www.oaklandca.gov/topics/capital-improvement-program hoặc nhắn tin “Hello” đến số (510) 804-3948 và tham gia một cuộc thăm dò ngắn gọn.

Các Khoản Cho Vay Lãi Suất Thấp cho Các Doanh Nghiệp Bị Thiệt Hại trong Các Cuộc Biểu Tình

Các khoản vay lãi suất thấp qua Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương của Hoa Kỳ (SBA) hiện được cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận bị thiệt hại trong các cuộc biểu tính từ ngày 26 Tháng Năm, 2020.

Đối với các doanh nghiệp thuộc bất kỳ tầm cỡ nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân bị thiệt hại không được bảo hiểm đối với tòa nhà, hàng tồn kho, vật liệu hoặc thiết bị của họ, một Khoản Vay Vì Tai Họa Vật Chất lên đến $2 triệu có thể giúp sửa chữa cửa sổ và cửa ra vào và thay thế hàng hóa bị đánh cắp. Hạn chót để nộp đơn xin Khoản Vay Vì Tai Họa Vật Chất là ngày 16 Tháng Chín, 2020.

Các khoản cho vay vốn lưu động dưới hình thức Các Khoản Vay Vì Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế giúp các tiểu thương và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân đáp ứng các nghĩa vụ tài chánh thông thường và cần thiết (nghĩa là, tiền thuê nhà, tiện ích, tiền lương, v.v.) mà không thể đáp ứng được do hậu quả trực tiếp của tai họa. Hạn chót nộp đơn xin Các Khoản Vay Vì Tai Họa Thiệt Hại Kinh Tế là ngày 17 Tháng Ba, 2021.

Lãi suất có thể thấp tới 3% cho các doanh nghiệp và 2,75% cho các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân với thời hạn lên đến 30 năm. Số tiền và điều khoản cho vay do SBA ấn định và dựa trên tình trạng tài chánh của mỗi đương đơn.

Tờ thông tin bằng nhiều ngôn ngữ có những chi tiết về lãi suất, điều khoản cho vay, và điều kiện ghi danh và được đăng trên trang web của Thành Phố tại: https://www.oaklandca.gov/resources/low-interest-federal-disaster-loans

Cần giúp đỡ để ghi danh? SBA đã thành lập một Trung Tâm Tiếp Cận Khoản Vay Vì Tai Họa trên mạng hoạt động từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Sự hỗ trợ này được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ. Hãy liên lạc với Trung Tâm Tiếp Cận tại:

Trung Tâm Tiếp Cận Khoản Vay Vì Tai Họa và hai sản phẩm cho vay này chỉ dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn dân sự bắt đầu từ ngày 26 Tháng Năm, 2020, và không dành cho hỗ trợ liên quan đến COVID-19.

Hỗ Trợ Kinh Doanh Liên Tục

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên cập nhật, bao gồm thông tin về quyền lợi, trợ cấp, các khoản vay cho công nhân và dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà thầu độc lập trên trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của Thành Phố Oakland. Trang web này được cập nhật thường xuyên khi có nhiều thông tin hơn, vì vậy hãy xem xét trang web này thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý vị hãy: