Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh – EWDD Ngày 1 Tháng Mười, 2021

Đây là phần cập nhật từ Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động (EWDD) của Thành Phố Oakland dành cho các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà thầu độc lập và các tổ chức đối tác của chúng ta đang hỗ trợ họ.

Posted: October 1st, 2021 1:24 PM

Last Updated: October 1st, 2021 2:10 PM

Đây chỉ là những điểm nổi bật của các nguồn lực sẵn có. Để biết thông tin về các quyền lợi cho người lao động, các khoản trợ cấp, các khoản vay và các dịch vụ hỗ trợ hiện có, xin quý vị vui lòng vào xem trang web Tài Nguyên Doanh Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang web được cập nhật thường xuyên khi có thêm thông tin, vì vậy hãy xem xét trang này thường xuyên.

Tất cả các cá nhân trong Quận Alameda phải đeo khăn che mặt – bất kể tình trạng tiêm chủng – khi ở trong nhà tại nơi làm việc và môi trường công cộng, với các trường hợp miễn trừ có giới hạn. Quận cũng đề nghị các doanh nghiệp nên cung cấp sẵn khăn che mặt cho các cá nhân bước vào cơ sở kinh doanh. Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra của quận về việc che mặt trong nhà và tại nơi làm việc cung cấp hướng dẫn về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, bao gồm cả các đòi hỏi về biển báo.

Tiêm chủng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại COVID-19, ngăn ngừa hầu hết các trường hợp nhập viện và tử vong liên quan. Quận Alameda đã đăng tải Bộ Công Cụ Tiêm Chủng Cho Hãng Sở dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc hỗ trợ nhân viên của họ để được chủng ngừa.

Lệnh Bảo Vệ Đối Với Việc Trục Xuất Thương Mại vì Không Trả Tiền Thuê Đã Hết Hạn Vào Ngày 30 Tháng 9

Các Sắc Lệnh Của Thành Phố Oakland về lệnh cấm trục xuất thương mại tại địa phương phù hợp với Lệnh Hành Pháp mới đây nhất của Thống Đốc, đã hết hiệu lực vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng Chín, 2021. Các biện pháp bảo vệ ngăn chặn việc trục xuất thương mại đối với các doanh tiểu thương và tổ chức phi lợi nhuận vì không trả tiền thuê nhà đã chấm dứt vào ngày đó. Tiền thuê tính lùi lại có thể phải trả toàn bộ tùy thuộc vào kế hoạch thanh toán hoặc thỏa thuận khác đã được thương lượng giữa người thuê và chủ nhà. Lệnh cấm trục xuất khỏi khu dân cư vẫn có hiệu lực cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương kết thúc như Hội Đồng Thành Phố Oakland tuyên bố.

Nhờ các khoản tài trợ từ Thành Phố Oakland, Ủy Ban Luật Sư Dân Quyền của Vùng Vịnh San Francisco (LCCR) tiếp tục cung cấp hỗ trợ đàm phán trong việc thuê thương mại cho các chủ tiếu thương.

Những người thuê nhà nào đang tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ khi lệnh cấm trục xuất thương mại kết thúc, nên vào xem: https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources#eviction-moratorium

Các Khoản Tài Trợ $10K của Comcast RISE cho Tiểu Thương tại Oakland -Bắt Đầu Hôm Nay

Quỹ Đầu Tư Comcast RISE sẽ cung cấp 100 khoản tài trợ trị giá $10,000 để giúp các tiểu thương tại Oakland do người da màu làm chủ phát triển trong khi họ vượt qua cơn đại dịch. Giai đoạn nộp đơn xin bây giờ đã bắt đầu và sẽ chấm dứt vào Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ phải hoạt động hơn 3 năm và có từ 1 đến 25 nhân viên. Các phòng thương mại của Oakland đang tổ chức thêm một phiên họp thông tin vào ngày 8 Tháng Mười; hãy tìm các điểm nối kết để ghi danh trong danh sách các buổi hội thảo trên web trong phần sau của email này hoặc trực tuyến tại đây.

Tiếp Nhận Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tại Các Thư Viện Trong Khu Phố

Cho dù quý vị đang bắt đầu một doanh nghiệp mới, mở rộng doanh nghiệp hay chỉ cần hỗ trợ kinh doanh, nhân viên của Thành Phố luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông qua chương trình thí điểm của Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Từ Xa (BAC), nhân viên Phòng Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Oakland sẽ sẵn sàng cho các cuộc hẹn 30 phút tại năm địa điểm của thư viện:

  • West Oakland (mỗi sáng Thứ Hai cách một tuần)
  • 81st Avenue (mỗi tối Thứ Ba cách một tuần)
  • César E. Chávez (mỗi tối Thứ Tư cách một tuần)
  • Golden Gate (mỗi sáng Thứ Năm cách một tuần)
  • Eastmont (mỗi chiều Thứ Sáu cách một tuần)

Các cuộc hẹn cho đến hết Tháng Mười Hai phải được đặt trước. Để đặt lịch hẹn, hãy vào www.oaklandca.gov/RemoteBAC. Để được trợ giúp sắp xếp một cuộc hẹn, hãy gọi số (510) 238-7398. Nếu quý vị không thể đến một trong các địa điểm trong khu phố của chúng tôi, hãy điền vào mẫu đơn yêu cầu trên mạng của chúng tôi và một nhân viên sẽ gọi điện thoại hoặc gửi email cho quý vị trong vòng hai ngày làm việc.

California Ra Mắt Cổng Thông Tin Dành Riêng Cho Tiểu Thương

Văn Phòng Bênh Vực Tiểu Thương Của California (CalOSBA), một bộ phận của Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Doanh Nghiệp (GO-Biz) Của Thống Đốc, đã công bố sự ra mắt của calosba.ca.gov - một trang web kết nối cộng đồng tiểu thương của California với các nguồn lực quan trọng từ tiểu bang. Làm nổi bật các chương trình giúp đỡ các nhóm tiểu thương chưa được phục vụ đầy đủ từ trước đến nay là một phần quan trọng của trang web CalOSBA.

Các Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL Của SBA lên đến $15,000 Vẫn Có Sẵn

Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở khu vực có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền ứng trước Khoản Vay Do Thảm Họa Gây Thiệt Hại Kinh Tế (EIDL) lên đến $15,000 của liên bang. Những “khoản ứng trước” này giống như các khoản trợ cấp, và không cần phải hoàn trả. Quý vị không cần phải đủ điều kiện để được hoặc chấp nhận một khoản vay để nhận các khoản ứng trước này. Phần lớn Oakland ở phía dưới I-580 có đủ tiêu chuẩn là khu vực lợi tức thấp

  1. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL lên đến $10,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 30 phần trăm doanh thu, và có từ 300 nhân viên trở xuống.
  2. Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung $5,000 nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận của quý vị ở trong khu vực có lợi tức thấp, bị mất hơn 50 phần trăm doanh thu, và có từ 10 nhân viên trở xuống.

Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu Bổ Sung có thể kết hợp với EIDL gốc và/hoặc Khoản Ứng Trước Nhắm Mục Tiêu EIDL với tổng số tiền lên đến $15,000.

Nếu trước đây quý vị chưa nộp đơn xin EIDL, hãy nộp đơn xin bây giờ!

Nếu trước đây quý vị đã nộp đơn xin EIDL, SBA chắc hẳn đã liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin chi tiết. Nếu không tìm thấy email đó, quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Bị Thảm Họa của SBA ở số 1-800-659-2955 (TTY 1-800-877-8339) hoặc qua email tại TargetedAdvance@sba.gov để yêu cầu một lời mời mới. Hãy chắc chắn bao gồm số đơn xin đã nộp của quý vị.

Mặc dù các đơn xin phải được nộp bằng tiếng Anh, SBA cung cấp tài liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để giúp quý vị hiểu các đòi hỏi về tính cách đủ điều kiện, điền vào đơn xin và trả lời các câu hỏi thường được nêu ra.

Các đối tác hỗ trợ kinh doanh đang cung cấp hỗ trợ liên tục về việc nộp đơn xin.

Tài Nguyên để Mở Cửa Trở Lại

Các Buổi Thuyết Trình Trực Tuyến & Hội Thảo Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số tiêu biểu cho các buổi thuyết trình và hội thảo trên mạng sắp tới. Xem danh sách bổ sung và kiểm tra các chi tiết bổ sung vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Diễn Đàn Phát Triển Kinh Tế: Cập Nhật Chính Sách Về Đất Công Nghiệp
Thứ Tư, ngày 6 Tháng Mười, 2 – 3:30 chiều
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Tiếp Thị Trực Tuyến
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 7 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Hội Thảo Trên Web Hỗ Trợ Nộp Đơn Xin Trợ Cấp Comcast RISE
Thứ Sáu, ngày 8 Tháng Mười, Trưa – 1 giờ chiều
Phòng Thương Mại Oakland
Miễn Phí

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
Martes, 12 de octubre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Các Khoản Vay Cho Thương Tích Kinh Tế Do Tai Họa Gây Ra Thời COVID: Chúng Có Thích Hợp cho Quý Vị Không?!
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Mười, 4 – 5 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Sổ Tay Nhân Viên: Hành Động Được Áp Dụng Một Cách Nghệ Thuật
Thứ Ba, ngày 12 Tháng Mười, 1 – 2:30 chiều
SBDC Bắc California
Miễn Phí

іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!
martes, 12 de octubre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Tư, ngày 13 Tháng Mười, 11 giờ sáng – Trưa
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Cần Nhân Viên? Những Giải Pháp Thiết Thực cho Thách Thức Này Của Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tiếp Cận Công Bằng đối với Tín Dụng Của Tiểu Thương
Thứ Năm, ngày 14 Tháng Mười, 10 giờ sáng – 1 giờ trưa
Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang của San Francisco
Miễn Phí

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
Jueves, 14 de octubre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
Jueves, 14 de octubre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

KHÔNG CÓ một Trang Web Có Làm Cho Quý Vị Tốn Tiền Không? Hãy Tự Tạo Ra Một Trang Web! (Phần 1)
Thứ Hai, ngày 18 Tháng Mười, 2 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương: Đã Đến Lúc Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đơn Xin Tha Nợ Của Quý Vị!
Thứ Ba, ngày 19 Tháng Mười, 9:30 – 10:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas!
martes, 19 de octubre, 11 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Beneficios de Préstamos de Daños Económicos Ocasionados por Covid-19 - EIDL
martes, 19 de octubre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Cần Nhân Viên? Những Giải Pháp Thiết Thực cho Thách Thức Này Của Tiểu Thương
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Mười, 2:30 – 3:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Bán Sỉ Sản Phẩm Của Quý Vị
Thứ Tư, ngày 20 Tháng Mười, 6 – 9 giờ tối
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Tài Trợ Cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

іYa es hora de solicitar el perdón de su préstamo PPP!
Jueves, 21 de octubre, 11:00 a.m. – Noon
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

¿Necesita empleados? ¡Soluciones para este desafío de pequeñas empresas!
Jueves, 21 de octubre, 2 – 3 p.m.
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Gratis

Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương: Đã Đến Lúc Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đơn Xin Tha Nợ Của Quý Vị!
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 3:30 – 4:30 chiều
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lớp Học Về Dịch Vụ Pháp Lý Trên Mạng
Thứ Năm, ngày 21 Tháng Mười, 4 – 6 giờ chiều
Ủy Ban Luật Sư về Dân Quyền
Miễn Phí

Nhu Cầu Bảo Hiểm Cần Phải Biết cho Tiểu Thương
Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Mười, 9 – 11 giờ sáng
SCORE Đông Vịnh
Miễn Phí

Tiền Vốn Mở Rộng cho Các Doanh Nghiệp Có Lợi Nhuận Hơn 2 Năm Tuổi
Thứ Ba, ngày 26 Tháng Mười, 10:30 sáng – Trưa
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Quản Lý Tài Chánh cho Doanh Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Mười, 10 – 11:30 sáng
SBDC Bắc California
Miễn Phí

Các Khoản Vay Cho Thương Tích Kinh Tế Do Tai Họa Gây Ra Thời COVID: Chúng Có Thích Hợp cho Quý Vị Không?!
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Mười, 10:30 – 11:30 sáng
Trung Tâm Kinh Doanh Của Phụ Nữ AnewAmerica
Miễn Phí

Lập Kế Hoạch cho Lợi Nhuận
Thứ Năm, ngày 28 Tháng Mười, 1 – 4 chiều
SCORE Đông Vịnh
$23

Bên Trong Oakland: Một Cập Nhật Về Oakland với Thị Trưởng Libby Schaaf
Thứ Sáu, ngày 29 Tháng Mười, 9 – 10:30 sáng
Phòng Thương Mại Đô Thị Oakland
Miễn Phí

Nguyên Tắc Hướng Dẫn Tài Nguyên Nhân Sự Quận Alameda
Thứ Ba, ngày 2 Tháng Mười Một, 1 – 3 giờ chiều
SBDC Quận Alameda
Miễn Phí