Cập Nhật Nguồn Lực Kinh Doanh -- EWDD ngày 22 Tháng Tư, 2022

Đây là tin tức cập nhật từ Sở Phát Triển Kinh Tế & Lực Lượng Lao Động của Thành Phố Oakland (Economic & Workforce Development Department (EWDD)) cho các thương nghiệp, tổ chức bất vụ lợi, nhà thầu độc lập và các tổ chức hợp tác với chúng tôi để yểm trợ cho họ. Đây chỉ là các đặc điểm của những nguồn tài nguyên đang có.

Posted: April 19th, 2022 6:00 PM

Last Updated: April 19th, 2022 6:00 PM

Muốn biết chi tiết về các quyền lợi công nhân, cấp khoản, tiền cho vay và các dịch vụ yểm trợ hiện thời, xin đến trang web Tài Nguyên Thương Nghiệp & Công Nhân của chúng tôi. Trang này được cập nhật đều đặn khi có thêm chi tiết, do đó, xin trở lại xem thường xuyên.

Như bằng chứng vẫn tiếp tục cho thấy, chủng ngừa và thuốc chủng tăng cường vẫn là cách phòng vệ hay nhất chống lại siêu vi khuẩn này. Quận Alameda đã đăng một Tập Chủng Ngừa cho Nhân Viên dành cho thương nghiệp nào muốn giúp nhân viên của họ chủng ngừa.

Nếu quý vị cần được trợ giúp riêng cho thương nghiệp, hãy nhớ là quý vị có thể xin một buổi hẹn 30 phút miễn phí tại 6 địa điểm Trợ Giúp Thương Nghiệp Địa Phương khác nhau.

Các Buổi Webinar, Hội Thảo, và Hội Chợ Tài Nguyên Hoạch Định Miễn Phí cho Tuần Tiểu Thương

Từ ngày 1 đến 7 Tháng Năm, 2022, Oakland sẽ mừng Tuần Tiểu Thương với hơn chục buổi hội thảo trên mạng và gặp mặt cùng các hoạt động khác cho chủ các cơ sở tiểu thương và doanh nhân. Xem toàn bộ lịch trình và đường nối ghi danh tại www.oaklandca.gov/SBW. Từ việc tìm kiếm vốn đến thương lượng hợp đồng thuê thương mại dài hạn cho đến thị trường trên mạng, những buổi webinar giáo dục và hội thảo do các tổ chức hợp tác thực hiện là để giúp các thương nghiệp tại Oakland hưng thịnh khi nền kinh tế vươn lên sau cơn đại dịch. Một số buổi webinar sẽ được tổ chức bằng tiếng Hoa Quảng Đông, tiếng Hoa Phổ Thông, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Trong số các đặc điểm của tuần này cũng có một hội chợ tài nguyên trình bày các dịch vụ yểm trợ hiện thời và một buổi hội thảo về các thương nghiệp cũ thành công. Ngoài các địa điểm hoạt động quanh năm, còn có thêm một địa điểm đặc biệt mới mở cho chương trình Trợ Giúp Thương Nghiệp Địa Phương vào ngày Thứ Hai, 2 Tháng Năm, trong hội chợ tài nguyên này.

Quận Alameda ủng hộ đề nghị của CDC về Chủng Ngừa Tăng Cường Liều Thứ Nhì

Quận Alameda ủng hộ các đề nghị chủng ngừa tăng cường liều thứ nhì cho tất cả mọi người từ 50 tuổi trở lên, cho những người bị suy yếm nghiêm trọng hệ thống miễn nhiễm từ 12 tuổi trở lên, và tất cả những người đã chủng thuốc Johnson & Johnson và đã được chủng ngừa liều tăng cường. Tuy nhiên, thuốc chủng ngừa tăng cường liều thứ nhì chưa được phép chủng cho những giới khác. Hãy liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc nhà thuốc tây có nhiều chi nhánh tại địa phương để chủng ngừa tăng cường. Có chủng ngừa tăng cường liều thứ nhì cho những giới hội đủ điều kiện tại các địa điểm được Quận yểm trợ. Chúng tôi tiếp tục dành ưu tiên hẹn chủng ngừa cho những người chưa chủng ngừa, bị yếu hệ thống miễn nhiễm, và chủng tăng cường liều thứ nhất. Chỉ chủng ngừa tăng cường liều thứ nhì trên căn bản bước đến chỗ chủng.

Nhắc Nhở: Sắc Luật Đòi Hỏi Bằng Chứng Chủng Ngừa của Oakland Vẫn Có Hiệu Lực

Những người từ 12 tuổi trở lên vẫn phải xuất trình bằng chứng là họ đã chủng ngừa mới được vào nhiều cơ sở trong nhà tại Oakland. Sắc luật về tình trạng khẩn cấp được Hội Đồng Thành Phố thông qua, FAQ (Các Thắc Mắc Thường Gặp), thủ tục tiêu chuẩn cho thương nghiệp và các chi tiết khác có đăng tại: www.oaklandca.gov/VaxOrdinance. Sắc luật này vẫn có hiệu lực cho đến khi nào Hội Đồng Thành Phố tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp tại địa phương hoặc có hành động hủy bỏ luật hiện hành.

Chương Trình Tiết Kiệm Hồi Hưu CalSavers

Trễ nhất là vào 30 Tháng Sáu, 2022, các hãng sở có từ năm nhân viên trở lên tại California đều phải có một chương trình hồi hưu cho công nhân – hoặc qua một chọn lựa trên thị trường tư nhân, chẳng hạn như 401(k) hoặc chương trình hồi hưu Simple IRA, hoặc qua chương trình CalSavers do tiểu bang điều hành. Số nhân viên của quý vị được tính bằng cách lấy trung bình số nhân viên quý vị phúc trình cho Bộ Phát Triển Việc Làm trong các đơn khai quý vị đã nộp từ năm trước. Luật Tiểu Bang là nhằm giúp cho có thêm nhiều người tiết kiệm tiền hồi hưu hơn bằng một khoản khấu trừ lương tiện lợi và gồm cả các tổ chức bất vụ lợi có nhân viên lãnh lương cũng như các thương nghiệp thu lợi nhuận.

Hãng sở có thể ghi danh qua website CalSavers hoặc, nếu họ cung cấp một chọn lựa khác trên thị trường tư nhân hội đủ điều kiện như 401(k), hãy nộp đơn xin miễn khoản trên cùng website đó. Sau khi ghi danh, hãng sở phải ghi số nhân viên trong vòng 30 ngày sau khi ghi danh xong.

Có các chi tiết khác bằng nhiều ngôn ngữ, gồm các thắc mắc thường gặp, webinars và chỉ dẫn từng bước, tại: www.calsavers.com/

Nghỉ Bệnh Bổ Túc Có Lương của Tiểu Bang

Thống Đốc Newsom đã ký ban hành SB 114, để cung cấp cho nhân viên hội đủ điều kiện đến tối đa là 80 giờ nghỉ bệnh bổ túc có lương liên quan đến COVID cho đến ngày 30 Tháng Chín, 2022. Tính ngược về ngày 1 Tháng Giêng, 2022, nghỉ bệnh bổ túc có lương được dành cho các nhân viên:

  • đã được khuyến cáo phải cách ly,
  • chăm sóc cho người trong gia đình bị ảnh hưởng vì COVID,
  • đến hẹn chủng ngừa COVID-19 hoặc chủng ngừa tăng cường cho chính họ hoặc người trong gia đình,
  • có các triệu chứng hoặc chăm sóc cho người trong gia đình có các triệu chứng liên quan đến thuốc chủng hoặc thuốc chủng tăng cường

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách xem Các Thắc Mắc Thường Gặp tại: https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html

Có Tài Trợ Cho Thương Nghiệp Vay Với Lãi Suất 0%

Có những khoản cho vay mang lãi suất zero cho các doanh nhân và thương nghiệp có lợi tức từ thấp đến trung bình tại các khu vực có lợi tức từ thấp đến trung bình ở Oakland qua Main Street Launch. Quý vị có thể vay những khoản tiền đến tối đa $50,000 với thời hạn đến tối đa là năm năm để mua bàn ghế và thiết bị, mua hàng tồn kho, làm vốn hoạt động, để tái tài trợ nợ thương nghiệp mang lãi suất cao và để trang trải các chi phí khởi đầu. Không có điều kiện về điểm số tín dụng tối thiểu. Hãy điền mẫu hỏi vay tiền để bắt đầu.

Các Nguồn Tài Nguyên để Mở Cửa Lại

Các Buổi Hội Thảo & Webinar Trên Mạng Sắp Tới

Dưới đây là một số buổi hội thảo và webinar điển hình sắp tới. Xem thêm danh sách và những buổi thêm vào phút cuối tại: https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors

Luật Sư Trên Mạng trong Thư Viện
Tối Thứ Ba, tối Thứ Năm và chiều Chủ Nhật
Thư Viện Công Cộng Oakland
Miễn Phí

Các Bài Học Đã Học để Mở & Hoạt Động Nhà Hàng
Thứ Bảy, 23 Tháng Tư, 9 giờ sáng – Giữa Trưa
Score East Bay
$23

Hướng Dẫn Nền Tảng Tiếp Thị
25, 26 & 28 Tháng Tư, 1 – 3 giờ chiều
Trung Tâm Doanh Thương Phục Hưng (Renaissance Entrepreneurship Center)
Miễn Phí

Làm Chủ và Đầu Tư vào Bất Động Sản cho Giới Tiểu Thương và Doanh Nhân
Thứ Ba, 26 Tháng Tư, 10:30 sáng – Giữa Trưa
NorCal SBDC
Miễn Phí

Các Thương Nghiệp Bị Ảnh Hưởng vì COVID! Vẫn Còn Tìm Nguồn Tài Chánh?
Thứ Ba, 26 Tháng Tư, 11 sáng – Giữa Trưa
Trung Tâm Thương Nghiệp của Phụ Nữ AnewAmerica (AnewAmerica Women’s Business Center)
Miễn Phí

Fundamentos de un Plan de Negocio y Mercadotecnia
Thứ Ba, 26 Tháng Tư, 6 - 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn Phí

Hướng Dẫn Tài Chánh cho Giới Tiểu Thương Phần 3
Thứ Tư, 27 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
NorCal SBDC
Miễn Phí

Các Thương Nghiệp Bị Ảnh Hưởng vì COVID: Mở Rộng Thị Trường Mục Tiêu Của Quý Vị và Gia Tăng Số Bán
Thứ Tư, 27 Tháng Tư, 3 – 4 giờ chiều
Trung Tâm Thương Nghiệp của Phụ Nữ AnewAmerica (AnewAmerica Women’s Business Center)
Miễn Phí

Tài Trợ Thương Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, 28 Tháng Tư, 10 – 11:30 sáng
NorCal SBDC
Miễn Phí

Các Buổi Webinar, Hội Thảo và Sinh Hoạt trong Tuần Tiểu Thương
1 – 7 Tháng Năm, nhiều giờ khác nhau
Các Thành Phần Hợp Tác Khác Nhau
Miễn Phí

Cómo Financiar su Negocio
Thứ Ba, 3 Tháng Năm, 6 – 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn Phí

Các Vấn Đề Pháp Lý để Mở Cơ Sở Tiểu Thương
Thứ Năm, 5 Tháng Năm, 9 giờ sáng – Giữa Trưa
East Bay SCORE
$23

Quảng Cáo Tiếp Thị Thương Nghiệp Của Quý Vị
Thứ Năm, 5 Tháng Năm, 10 – 11:30 sáng
NorCal SBDC
Miễn Phí

Giờ Văn Phòng Luật Thương Nghiệp Phòng Ngừa Thứ Sáu Đầu Mỗi Tháng cho Doanh Nhân
Thứ Sáu, 6 Tháng Năm, 9:30 – 11 giờ sáng
Trung Tâm Doanh Thương Phục Hưng (Renaissance Entrepreneurship Center)
Miễn Phí

Entendiendo su Reporte de Crédito y Pasos para Reparar su Crédito
Thứ Ba, 10 Tháng Năm, 6 – 9 giờ tối
NorCal SBDC
Miễn Phí