What to Bring to the Free 1-Hour EIDL Application Workshops

To help Oakland small businesses apply for the EIDL Advance Grants, the City is hosting workshops in East and West Oakland. Below is a list of documents and resources to have on-hand when you apply for the EIDL.

Posted: July 15th, 2021 4:51 PM

Last Updated: July 19th, 2021 12:30 PM

What to Bring to the Workshop

 • Type of Business Organization
 • Copies of Most Recent Federal Income Tax
 • Return (both personal and business)
 • Tax Identification Number
 • Copy of Business Commercial Lease
 • Date Current Management Took Over
 • Names/Addresses of Subsidiaries and Affiliates
 • Schedule of Liabilities
 • Personal & Business Bank Account Details
 • Individual Owner Names, Percentage of Ownership, Social Security Numbers, Dates/Places of Birth and Residential Addresses
 • Three Years of Profit & Loss Statements and One Year Projected Forecast
 • Personal Assets and Debts including Mortgages and Accounts Payable
 • Insurance Policy Number, Company and Phone Number
 • Number of Employees (pre-disaster and current)
 • Loan Application History

參加工作坊需要的物品清單

 • 商業組織類型
 • 最近期的聯邦所得稅單副本
 • 申報書 (個人及企業皆需要)
 • 稅務識別碼
 • 企業租賃文件副本
 • 經營團隊接手日期
 • 子公司與關係企業名稱/地址
 • 負債明細表
 • 個人與不過企業銀行帳戶細節
 • 自然人負責人之姓名、持股比例、社會安全號碼、出生日期/地點、居住地址
 • 三年的損益表與未來一年的預計損益
 • 個人資產與債務表,包含抵押貸款與應負帳款
 • 保單號碼、保險公司名稱與電話號碼
 • 員工人數 (疫情前與目前人數)
 • 貸款申請歷史

Qué hay que llevar al taller

 • Tipo de organización comercial
 • Copias del impuesto federal sobre los ingresos más reciente
 • Devolución (tanto personal como comercial)
 • Número de identificación fiscal
 • Copia del contrato de arrendamiento comercial
 • Fecha de la toma de posesión del equipo de gestión actual
 • Nombres/direcciones de las empresas subsidiarias y filiales
 • Lista de responsabilidades
 • Datos de la cuenta bancaria personal y comercial
 • Nombres de los propietarios individuales, porcentaje de propiedad, números de seguro social, fechas/lugares de nacimiento y direcciones residenciales
 • Tres años de cuentas de pérdidas y ganancias y una previsión de un año
 • Bienes y deudas personales, incluyendo hipotecas y cuentas por pagar
 • Número de póliza de seguro, compañía y número de teléfono
 • Número de empleados (antes del desastre y en la actualidad)
 • Historial de solicitudes de préstamo

Mang Gì đến Buổi Hội Thảo

 • Loại Tổ Chức Kinh Doanh
 • Bản Sao Thuế Lợi Tức Liên Bang Gần Đây Nhất
 • Hoàn Trả Thuế Lợi Tức (cả cá nhân và doanh nghiệp)
 • Mã Số Thuế Vụ
 • Bản Sao Hợp Đồng Thuê Kinh Doanh
 • Ngày Ban Quản Lý Hiện Thời Tiếp Quản
 • Tên/Địa Chỉ của Các Công Ty Con và Chi Nhánh
 • Lịch Trình Nợ Phải Trả
 • Chi Tiết Tài Khoản Ngân Hàng Của Cá Nhân & Doanh Nghiệp
 • Tên Chủ Sở Hữu Cá Nhân, Tỷ Lệ Sở Hữu, Số An Sinh Xã Hội, Ngày/Nơi sinh và Địa Chỉ Cư Trú
 • Báo Cáo Lãi & Lỗ Trong Ba Năm và Dự Báo Cho Một Năm
 • Tài Sản Cá Nhân và Nợ bao gồm Thế Chấp và Tài Khoản Phải Trả
 • Số Hợp Đồng Bảo Hiểm, Công Ty và Số Điện Thoại
 • Số Lượng Nhân Viên (trước thảm họa và hiện tại)
 • Lịch Sử Nộp Đơn Vay Tiền